Algemene bedrijfsvoorwaarden IBIS-Outdoor

Artikel 1: Definities
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. IBIS-Outdoor: IBIS-Outdoor of handelsnaam “Lasergame Veldhoven”
b. Deelnemer: iedere natuurlijk persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van de activiteiten geëxploiteerd door IBIS-Outdoor
c. Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door IBIS-Outdoor wordt aangeboden. Dit zijn meestal actieve buitenactiviteiten.
d. Organisator: Degene die in uitvoering van IBIS-Outdoor activiteiten aanbiedt.
e. Vertegenwoordiger organisatie: Medewerker/ instructeur van IBIS-Outdoor die begeleider is op de activiteit(en).
f. Klant: Degene die IBIS-Outdoor inhuurt voor het organiseren van een activiteit.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten door of namens IBIS-Outdoor geëxploiteerd.

Artikel 3: Aansprakelijkheid IBIS-Outdoor
3.1 Deelname aan de activiteiten, geëxploiteerd door IBIS-Outdoor geschiedt voor risico van de deelnemer.
3.2 Betreden van de locaties van IBIS-Outdoor door bezoekers, toeschouwers en begeleiders geschiedt voor eigen risico. Er mogen bij het betreden van het IBIS-Outdoor geen voorwerpen meegenomen worden die gevaar op kunnen leveren voor deelnemers of andere personen.
3.3 De organisatie IBIS-Outdoor is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan de organisatie IBIS-Outdoor kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in de verkeerde geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
3.4 De organisatie IBIS-Outdoor is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van eigen vermogens of het negeren van instructies.

Artikel 4: Verplichtingen van de deelnemer
4.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisatie.
4.2 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard voor bestemd is. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik te geven zonder toestemming van een vertegenwoordiger van de organisatie IBIS-Outdoor. De deelnemer stelt de organisatie zo spoedig mogelijk op de hoogte van verlies of beschadiging van materiaal. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisatie IBIS-Outdoor en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon mogelijk.
4.3. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteiten in IBIS-Outdoor in sterkte mate wordt bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door een vertegenwoordiger van IBIS-Outdoor van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten, zonder restitutie van de entreekosten.
4.4 De deelnemer is niet onder invloed van drugs, alcohol, medicijnen of andere verdovende middelen die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid.
4.5 Indien de deelnemer de leeftijd van 13 jaar nog niet heeft bereikt, dient hij/zij ten alle tijden vergezeld te worden door een meerderjarige welke aanwezig dient te zijn op het terrein van IBIS-Outdoor.
4.6. Lasergamen is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar en groter dan 1.20m. Zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsklachten zoals epilepsie moeten voor zichzelf inschatten of de activiteit voor hen geschikt is. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen
4.7 De deelnemer wordt aanbevolen tot het dragen van dichte schoenen. Sandalen, slippers , klompen en crocs worden sterk afgeraden en zijn op risico van deelnemer.
4.8 IBIS-outdoor behoudt het recht om schade aan haar eigendommen te verhalen op de aanrichter of de verantwoordelijke daarvan. Hieronder valt ook misbruik van het brandalarm en schade aan brandpreventiemiddelen. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.

Artikel 5: Algemene bepalingen
5.1 Alvorens de deelnemer deel neemt aan de activiteiten dienen deze een praktische instructie en veiligheidsdemonstratie van een medewerker van IBIS-Outdoor gevolgd te hebben. Aanwijzingen en opdrachten van het personeel dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
5.2 De maximale speeltijd is de tijd waarvoor is afgerekend.
5.3 De tijd die in de bevestiging van uw reservering wordt aangegeven is de aanvangstijd van het door u gereserveerde spel. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om minimaal tien minuten van tevoren aanwezig te zijn. Bij te laat komen kan IBIS-Outdoor niet garanderen dat het gemiste spel op een ander tijdstip kan worden ingehaald.
5.4 IBIS-Outdoor houdt zich het recht voor om fotografische of anderen opnamen die tijdens de uitvoer van de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hier tegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend bij de organisatie.

Artikel 6: Eigen risico
6.1 IBIS-Outdoor houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen. Het meebrengen van waardevolle spullen geschiedt op eigen risico. Er zijn geen kluisjes aanwezig. In de instructieruimte is plaats om tassen, jassen e.d. achter te laten. In geen geval kunt u uw eigendommen achterlaten bij het personeel achter de bar.

Artikel 7: Toegangskaarten en cadeaubonnen
7.1 Online en aan de kassa gekochte toegangskaarten en cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd voor geld.
7.2 Online gekochte kaarten kunnen tot 5 dagen voor aanvang van de activiteit worden omgeboekt naar een andere datum en/of tijd.
7.3 Verlopen toegangskaarten en cadeaubonnen kunnen niet worden verzilverd of geruild.
7.4 Het wijzigen of annuleren van uw reservering kan tot vijf dagen vóór het door u gereserveerde spel. Hierna behoudt IBIS Outdoor zich het recht het gereserveerde aantal deelnemers in rekening te brengen.

Artikel 8: Lasergame op locatie
8.1 Voor lasergame op een eigen locatie van de klant geldt het hoge BTW tarief
8.2 Indien het lasergamen op een eigen locatie plaats vind, dan is de klant zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van het speelveld. IBIS-outdoor is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de locatie veroorzaakt door deelnemers van het lasergamen of letsel/schade van deelnemers door toedoen van een onveilige locatie.